Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

Periode tot 1940

De start was aangemaakt, maar er waren nog vele problemen op te lossen. Het was crisistijd en dus was er op financieel gebied steun van buitenaf nodig. Zo werden burgemeesters in het "Land van Cuijk" benaderd om erelid te worden. Een erelidmaatschap kostte ƒ 5,- per jaar. Ook was er de mogelijkheid om voor ƒ 2,50 donateur te worden. Alle burgemeesters gaven gehoor aan het erelidmaatschap. Als lid van de Bond betaalde je per jaar ƒ 5,- contributie. Hiermee kreeg de Bond een financiële armslag om activiteiten te ontplooien.

Het vendelzwaaien, één van de oudste gebruiken van en alleen toebehorend aan de schuttersgilden, was in het "Land van Cuijk" in de vergetelheid geraakt. De eerste activiteit van het bestuur was dan ook het organiseren van een cursus "vendelzwaaien". Een 12-tal gildebroeders gaven zich hiervoor op en de cursus werd gegeven door W. Donkers uit Sambeek. Deze leerden erg snel en mochten in 1934 op de Nederlandse katholiekendag in 's-Hertogenbosch een vendeldemonstratie geven. Deze demonstratie oogstte veel bewondering bij de aanwezigen, waaronder alle Nederlandse bisschoppen en pauselijke internuntius. Mede hierdoor werden de Brabantse schuttersgilden wakker geschud, wat al snel resulteerde in het oprichten van de "Federatie van Schuttersgilden in Noord-Brabant" in 1935, welke mede door steun van de bond van Land van Cuijk tot stand is gekomen.

De eerste gildedag werd gehouden op 13 mei 1934. Door loting kwam de organisatie in handen van het Sint Barbaragilde uit Sint Hubert. Op deze gildedag was een optocht, tentoonstelling van gildeattributen en koningen schoten op een houten vogel.  Dhr. Jolles uit Arnhem (gildekenner) stelde een zilverprijs beschikbaar voor het gilde met het best onderhouden zilver op de tentoonstelling. De Commissaris der Koningin in Noord-Brabant schonk ook een zilverprijs voor de eerste gildedag. De eerste koning in het Land van Cuijk werd Hub Nillisen uit Vierlingsbeek. Hij kreeg het wisselschild en een persoonlijk schild.

Op de voorjaarsvergadering van 1934 werd besloten dat de algemene vergadering steeds gehouden werd in de plaats waar de gildedag zou plaatsvinden. Dus de eerste algemene jaarvergadering in 1934 werd gehouden in Sint Hubert.

In 1938 overleed de eerste voorzitter van de bond H. Verbruggen uit Mill op 77-jarige leeftijd. Hij was één van de meest stuwende krachten van de bond. In zijn plaats werd Jean Hendriks uit Vierlingsbeek als voorzitter gekozen.

In 1939 werd het klosschieten op de gildedag ingevoerd. Elk schuttersgilde kreeg een boom met een klos toegewezen. Het schuttersgilde dat deze klos met het minst aantal schoten wist af te schieten was winnaar.

Eind 1939 werden alle geweren door staat, ook die van de door de bond gekochten geweren, ingevorderd.

De laatste vergadering voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was op 3 maart 1940 in het gildehuis van A. Reintjes te Beugen. Op deze vergadering werd binnen de bond een schietcommissie in het leven geroepen.

Nadat de inval van de Duitsers in mei 1940 een feit was, kwamen alle activiteiten van de bond voor zeven jaren stil te liggen.

Bron: De Gouden Guld